Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: +36-30/013-0160
(H-P 8:00-15:30)

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Miháczi és Társa Kft. és a Miháczi és Társa Kft. által a Kawmet.hu honlapján keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Miháczi és Társa Kft. által üzemeltetett Kawmet.hu célja, hogy a Kawmet.hu oldalon elérhetővé tett termékeket a Miháczi és Társa Kft. üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Miháczi és Társa Kft. és a Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Kawmet.hu oldalon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Miháczi és Társa Kft. vagy közreműködője által történik. Amennyiben a Megrendelő az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben a Megrendelő a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást a Miháczi és Társa Kft. a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg.

A Kawmet.hu szolgáltatásait a Miháczi és Társa Kft. valamennyi Megrendelője jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. Cégadatok
Név: Miháczi és Társa Kft.
Székhely: 9797 Nárai, Petőfi Sándor u. 100.
Adószám: 23782592-2-18
Cégjegyzékszám: 18 09 110860
A bejegyző bíróság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Telefonos elérhetőség: +36-30/013-0160
Elektronikus elérhetőség: info [kukac] kawmet.hu
Bankszámlaszám: 10700127-67976872-51100005
Tárhelyszolgáltató neve UNAS Online Kft.
Tárhelyszolgáltató címe 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
2. Általános tudnivalók

2.1. A Miháczi és Társa Kft. által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A Megrendelő az adott termék vásárlására vonatkozó szándékát - a termék jellegétől függően, az adatlap valamennyi kötelezően kiválasztandó adatának kitöltését követően - a termék kosárba helyezésével, majd a rendeléshez és szállításhoz szükséges adatok beírását és ellenőrzését követően, a “Megrendelés” gombra kattintással küldi meg a Miháczi és Társa Kft. részére. Amennyiben a Megrendelő egyedi, a saját igényeinek megfelelően készülő terméket választ, úgy megrendelése csak ajánlatkérésnek minősül, melyet a Miháczi és Társa Kft. ajánlatának kiküldése, majd az ajánlat Megrendelő általi elfogadása követ (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre a Felek között). A Felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3. A Miháczi és Társa Kft. kötelezettségei

3.1. A Miháczi és Társa Kft. kötelezettsége személyes átvétel esetén jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és - szükség szerint - az árura vonatkozó minden okmányt átadni. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Miháczi és Társa Kft. székhelye.

3.2. A megrendelés során a „Szállítási cím” megadása esetén a Miháczi és Társa Kft. köteles az árut a Megrendelőhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Megrendelő által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás – Kawmet.hu oldalon feltüntetett díját – a Megrendelő viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén a Megrendelő a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: utánvét (csak 40kg alatti csomag esetén), banki előre utalás, bankkártyás fizetés.

3.3. A Miháczi és Társa Kft. köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.

3.4. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés során olyan egyedi terméket szertene vásárolni, amelyet utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, úgy a szerződés tárgyát a Miháczi és Társa Kft. a Megrendelő által megadott és Miháczi és Társa Kft. által elfogadottak alapján köteles szolgáltatni. Az Megrendelő tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül, emiatt nem gyakorolhatja az elállási jogát.

4. A Megrendelő kötelezettségei

4.1. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles határidőre megfizetni a választott fizetési mód szerinti vételárat és átvenni az árut.

4.2. Vételár megfizetése. A Megrendelő ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Megrendelőnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Miháczi és Társa Kft. jelen ÁSZF-nek megfelelően az Megrendelő rendelkezésére bocsátja az árut. A Miháczi és Társa Kft. a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

4.3. A Megrendelő kérésére az általa megrendelt, beérkezett árut, teljes vételárának megtérítését követően a Miháczi és Társa Kft. saját raktárában, biztonságos körülmények között tárolja, és a Megrendelő által kért időpontban gondoskodik annak kiszállításáról. Maximum 30 napig van lehetőség az áru díjmentes tárolására, ezt követően tárolási díjat számítunk fel, melynek összege raklaponként 390.-Ft+ÁFA/nap.

5. Regisztráció

5.1. A Főoldalon található "Regisztráció" elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Megrendelőnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: Adatkezelési tájékoztató), a számlázási adatokat és a szállítási adatokat (amennyiben eltérnek a szállítási adatoktól). A Megrendelő a Kawmet.hu oldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Kawmet.hu oldalon közzétett) ÁSZF, valamint a Kawmet.hu oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.

5.2. A Miháczi és Társa Kft.-t a Megrendelő által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Miháczi és Társa Kft. minden esetben jogosult az adott Megrendelő cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Megrendelő képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Miháczi és Társa Kft. jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Miháczi és Társa Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Miháczi és Társa Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Miháczi és Társa Kft. minden regisztrációt egy önálló Megrendelőként kezel. A Miháczi és Társa Kft.-t a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3. A Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Miháczi és Társa Kft.-nek küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Miháczi és Társa Kft. köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Miháczi és Társa Kft. – kétség esetén – jogosult az adott Megrendelő cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Megrendelő képviseletére. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Megrendelő újból regisztrálhat. Amennyiben a Megrendelő korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Miháczi és Társa Kft. megőrzi.

5.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Miháczi és Társa Kft.-t.

5.5. Az Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – a Megrendelő külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Miháczi és Társa Kft. felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Megrendelőjet terheli.

6. Megrendelés

6.1. A Kawmet.hu oldalon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat, a jótállási jegyben foglalt feltételeket a Megrendelő magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezen dokumentumokat a Kawmet.hu oldalon lehet részletesen megismerni / letölteni.

6.2. A Kawmet.hu oldalon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve.

6.3. A Megrendelő a kiválasztott terméket a "Kosárba" gombra történő kattintással teheti a Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekintheti, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés ikonra kattintással. Ezt követően a Megrendelő megadja a számlázási és szállítási adatait, majd a szállítás és a fizetés módját. Az Megrendelő a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját.

6.4. A megrendelés feladására a "Megrendel" gombra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása a Megrendelő számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget jelent a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.5. Amennyiben egyedi termékre érkezik megrendelés, úgy a megrendelés elküldésével csak ajánlatkérés történik, amelyet követően a Miháczi és Társa Kft. ajánlatot küld, amelyet az Megrendelő elfogad (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre).

6.6. A Kawmet.hu-ról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Miháczi és Társa Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Kawmet.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Miháczi és Társa Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Kawmet.hu felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Miháczi és Társa Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

6.7. A megrendelést a Miháczi és Társa Kft. csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Miháczi és Társa Kft.-től. A Miháczi és Társa Kft.-t az Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.8. A Megrendelő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.9. A Miháczi és Társa Kft. a Kawmet.hu oldalon feltünteti a termékek elnevezését, leírását és a termékről készült fotókat. A fotók bizonyos esetekben csak illusztrációk vagy a valóságtól eltérőek lehetnek. A Kawmet.hu oldalon szereplő leírások valamint műszaki paraméterek tartalmazhatnak hibákat, esetleges elgépeléseket. A Miháczi és Társa Kft. nem vállal felelősséget a Kawmet.hu oldalon szereplő elgépelésekért. A Megrendelő ezt tudomásul veszi és amennyiben bizonytalan egy termék - különös tekintettel a Megrendelő számára a használhatóságot, beépítést befolyásoló - paramétereivel kapcsolatban, úgy felveheti a kapcsolatot a Miháczi és Társa Kft.-vel a megadot elérhetőségek egyikén. A Miháczi és Társa Kft. ezt követően, ha szükséges, bekéri a gyártótól a kérdéses műszaki paramétereket, majd az így beszerzett információkat eljuttatja a Megrendelő részére.

7. Adatbeviteli hibák javítása

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Miháczi és Társa Kft. részére való elküldéséig a Kawmet.hu oldalon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a "vissza" gomb megnyomásával).

8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

8.1. Az Megrendelő által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Miháczi és Társa Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag a Megrendelő tájékoztatására szolgál azzal kapcsolatban, hogy a megrendelése a Miháczi és Társa Kft.-hez megérkezett.

8.2. Ha a Megrendelő a rendelését már elküldte a Miháczi és Társa Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Miháczi és Társa Kft. felé. Ebben az esetben a Miháczi és Társa Kft. a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

9. Szállítási feltételek

9.1. A Kawmet.hu oldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Miháczi és Társa Kft. a Megrendelőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő - a Megrendelő által, a megrendelés során megadott - szállítási címre szállítja ki, fuvarozó cég igénybevételével vagy kivételes esetekben saját fuvareszközzel.

9.2 A csomagok kiszállítását a futárcég a szállítási címre, családi háznál a telekhatárig (kapuig), társasháznál a lépcsőház bejáratáig teljesíti. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Miháczi és Társa Kft.-nek nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.

9.4. Az Megrendelő köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Miháczi és Társa Kft.-nek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Megrendelő bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Megrendelő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

9.5. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

9.6. További információt a szállítási módokról és a szállítási költségekről a Szállítás menüpont alatt talál.

10. Fizetési feltételek

10.1. A Megrendelő a megrendelésének ellenértékét banki előre utalással, bankkártyás fizetéssel, utánvéttel vagy készpénzes fizetéssel egyenlítheti ki. Az egyes - szállítási és átvételi módoktól függő - fizetési módokra részletes információkat a Fizetés menüpont tartalmazza.

10.2. A Miháczi és Társa Kft. a megrendelést automatikusan feldolgozza és a kiválasztott fizetési módtól függően e-mailben számlát küld meg a Megrendelő által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a Megrendelő által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Megrendelő részére.

10.3. A Miháczi és Társa Kft. a Megrendelő részére a Megrendelő által megfizetett összeg jóváírását követően – a Megrendelő által választott fizetési módtól függően – elektronikus úton megküldött számlát állít ki a Megrendelő által megadott e-mail címre (vagy a Megrendelő kifejezett kérésére postai úton a Megrendelő által megadott címre). Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy számára a Miháczi és Társa Kft. elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Miháczi és Társa Kft.-hez intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Megrendelő elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Miháczi és Társa Kft. erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Megrendelő köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

10.4.  Amennyiben egy Megrendelőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Miháczi és Társa Kft. szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Megrendelő viseli.

11. Felelősség

11.1. A véletlenül közzétett, a Megrendelő Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Miháczi és Társa Kft. az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Miháczi és Társa Kft. úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

11.2. A Miháczi és Társa Kft. kizár minden felelősséget a Megrendelő által megvalósított esetleges jogsértésekért.

11.3. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a Kawmet.hu használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Kawmet.hu használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőjet terheli a felelősség.

11.4. Amennyiben a Megrendelő a Kawmet.hu oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Miháczi és Társa Kft.-nek. Amennyiben a Miháczi és Társa Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.5. A Miháczi és Társa Kft.-t a termékek hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság és jótállás.

12. Szellemi tulajdon védelme

12.1. A Kawmet.hu és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Miháczi és Társa Kft. a szerzői jogi jogosultja a Kawmet.hu oldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

12.2. A Kawmet.hu és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Miháczi és Társa Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Kawmet.hu használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Kawmet.hu felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

13. Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Amennyiben Ön a Miháczi és Társa Kft.-vel mint fogyasztó kötött szerződést, akkor az Elállási / felmondási jog menüpontra kattintva tájékozódhat az Önre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről. A fenti menüponton elérhető fogyasztóvédelmi tájékoztató, tartalmazza a Miháczi és Társa Kft.-vel történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást. A fogyasztóvédelmi tájékoztatásból részletesen tájékozódhat az alábbi témakörökkel kapcsolatban.

 • Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás
 • Elállási / felmondási jog
 • Kellékszavatosság
 • Termékszavatosság
 • Jótállás
14. Egyéb rendelkezések

13.1. A Miháczi és Társa Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Miháczi és Társa Kft. a módosításokról az Megrendelőjeket a Kawmet.hu felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Kawmet.hu használatának feltétele, hogy a Megrendelő a Kawmet.hu oldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Megrendelő a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Hatálybalépés dátuma: 2023.03.01.

Jelen ÁSZF PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide

Miháczi és Társa Kft.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

A Kawmet.hu - Miháczi és Társa Kft. (továbbiakban: Kawmet.hu) látogatói és ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az információs önrendelkezési jogának biztosítása céljából - a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban - kezeli, gondoskodik azok biztonságáról. Amennyiben kérdése merülne fel a tájékoztatónkkal kapcsolatosan info [kukac] Kawmet.hu e-mail címre írt levelében jelezheti felénk.

Adatkezelési elveink:

1. Árajánlat,- és információkérők adatai

Az adatkezelés célja: szolgáltatásainkkal és tevékenységünkkel kapcsolatos megkeresések a célzott kiszolgálás érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, építészeti tervek, helyszínfotók.

Az adatkezelés időtartama: összes adat tekintetében 12 hónap.

2. Helyszíni felmérés és méretvétel

Az adatkezelés célja: az értékesített illetve értékesítésre kerülő termékek, szolgáltatások érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, építészeti tervek,  a helyszíni felmérés és szerelés során készített fényképek, rajzok.

Az adatkezelés időtartama: összes adat tekintetében 12 hónap.

3. Megrendelők adatai

Az adatkezelés célja: Vásárlás, termékek és szolgáltatások megrendelése, számlakészítés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Számv. tv. rendelkezései szerint.

A kezelt adatok köre: dátum, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termék(ek) megnevezése, mennyisége, vételára, szállítási cím, számlázási név, szállítás módja, adószám, a helyszíni felmérés és szerelés során készített fényképek, rajzok, aláírás, átutalásos fizetési mód bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Adattovábbítás: Házhozszállítás esetén a teljes adatkör átadásra kerül a megbízott szállítmányozónak.

4. Minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogásának jogszabályon alapuló kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a számviteli és fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, számla, a panasz leírása, a reklamált termék vagy szolgáltatás adatai, számlán szereplő adatok számok, fényképek, fogyasztó kifogás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a visszárubizonylatok esetén a Számviteli törvény előírásai szerint 8 év.
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fogyagytóvédelmi törvény alapján öt év, 

Adattovábbítás: Termék esetén, a teljes adatkör átadásra kerül a gyártó illetve javítószolgálat felé.

5. A Kawmet.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a felhasználó eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés időtartama: egy hónap.

A Kawmet.hu a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Kawmet.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A Kawmet.hu. és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

a Kawmet.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként az Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) SiteCatalyst szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség

6. A Kawmet.hu honlap Cookie kezelése

Mi a süti (Cookie)?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Miért használunk sütiket?

 • Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,

 • Felhasználói élmény növelésére,

 • Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,

 • Információszerzésre felhasználói szokásokról,

 • Célzott hirdetések elhelyezésére.

Milyen sütiket használunk?

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Teljesítményt biztosító sütik

Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

Funkcionális sütik

Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Célzó és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális bevatakozással történik.

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

7. Saját profil - Kawmet.hu honlap regisztráció

Online vásárlás és további szolgáltatások a regisztrált felhasználók számára érhetők el.

Az adatkezelés célja: A felhasználó azonosítása egymástól történő megkülönböztetése. Hozzájárrulás esetén marketing alapú hírlevelek küldése illetve tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosító, dátum, név, cím, telefonszám, e-mail cím,  és hozzájárulások.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

8. Hírlevélre történő feliratkozás, piackutatás

Az adatkezelés célja: Termékeink széles körben történő megismerését elősegítő DM célú reklámanyagot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre történő feliratkozás az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a 2006. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.).

A kezelt adatok köre: azonosító, név, cím, telefonszám, e-mail cím és hozzájárulás a marketing célú megkereséshez

Az adatkezelés időtartama:

 • A hírlevélben történő megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az e-mailben küldött hírlevél üzenetek fogadására vonatkozó hozzájárulás visszavonását, személyes adatai törlését, módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- E-mail útján: Kawmet (kukac) gmail.com címen,

- Postai úton: Miháczi és Társa Kft. 9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 100. 

A Kawmet.hu önkéntes alapon történő anonim piackutatási tevékenységet végez, amelynek során személyes adatot nem kezel.

9. Elektronikus megfigyelőrendszer

A Mihaczi és Társa Kft. telephelyén és bemutatótermében (9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 100.) elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszert üzemeltet. Az elhelyezett piktogram és egyéb tájékoztató feliratok figyelmeztetik arra, hogy nyilvános tereinket megfigyeljük, és a biztonsági kamerák felvételét megőrizzük.

A személyes adatok kezelője: Miháczi és Társa Kft. 9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 100.

Az adatkezelés célja: A testi épség, vagyonvédelm, jogsértések megelőze/bizonyíthatósága.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Miháczi és Társa Kft. területére való belépéssel
A kezelt adatok köre: az a területére belépő személyeknek és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában maximum 3 nap.

A kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintésére jogosult: Miháczi Szilveszter valamint a vállalkozás informatikusai.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát/idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: jogsértés esetén a hatóságok részére.

10. Parkolás

Bemutatótermünk előtt kamerás megfigyelő rendszer üzemel.

Az adatkezelés célja: bűnmegelőzés, esetleges bűncselekmények felderítése, közbiztonság növelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, gépjármű forgalmi rendszáma, márkája, típusa, színe és a felvételen látszódó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 nap.

11. Látogatók nyilvántartása

A Kawmet.hu Nárai bemutatótermében látogatóiról nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés célja: bemutatótermeink területén tartózkodó személyek védelme valamint a vészhelyzetek kezelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a bemutatótermünkbe történő belépéssel.

A kezelt adatok köre: sorszám, név, cégnév, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában a látogató távozását követő 24 óra elteltével.

12. Telefonbeszélgetések rögzítése

A hívásközpontba érkező hívások rögzítésre kerülhetnek.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, az érdeklődő/megrendelő és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok, az érdeklődő/megrendelő telefonszáma, a hívás időpontja.

Az adatok törlésének határideje: 30 nap.

13. Élő Chat (A funkció jelenleg nem elérhető)

A Kawmet.hu webáruház alsó sávjában elhelyezett élő chat ablak segítségével lehetővé válik, hogy Vásárlóink közvetlenül, valós időben felvegyék a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, és infórmációt kérjenek termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az élő chat funkció nyitvatártási időnkben elérhető. Amennyiben ezen időtartamon kívül szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor is írhat üzenetet Neve és E-mail címének megadása után. Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot a következő munkanapon. Élő chat szolgáltatás igénybevétele a Smartsupp chat ablak segítsgével lehetséges.

Az adatkezelés célja: a Vásárlóink tájékoztatása, segítségnyújtás termékeinkkel és szolgátatásainkkal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érdeklődő IP címe, a böngésző típusa és verziószáma, a megtekintett oldalak.

Az adatok törlésének határideje: 14 nap.

14. Jelentkezés álláshirdetésekre

Az Weboldalunkon és munkaközvetítő internetes felületeken lehetőség van a Kawmet.hu által meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezésre.

Az adatkezelés célja: a Kawmet.hu-nál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel,

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, jelszó, biztonsági kérdés és az arra adott válasz, keresőügynök neve, név, lakcím, telefonszám, az elérhetőségi e-mail cím, fax és a weboldal címe, a jelentkező LinkedIn, Facebook és Twitter közösségi oldalakon nyilvánossá tett adatai, a jelentkező pályázatai, kísérőlevelek, önéletrajzok valamint az ezekben megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: - az álláskeresői adatok az utolsó számított 90 nap.

Felhívjuk figyelmét! Amennyiben más személyes adataikat osztja meg velünk az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

15. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Kawmet.hu számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, fióktelepein és adatfeldolgozóinál, szolgáltató szerver-központjában találhatók meg. A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket biztonságosan kezeli, és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

16. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről legkésőbb az adat felvételekor tájékoztatjuk. Tájékoztatjuk Önöket hogy hatósági megkeresésre személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

17. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Miháczi és Társa Kft.
Székhely: 9797 Nárai, Petőfi Sándor u. 100.
Adószám: 23782592-2-18
Cégjegyzékszám: 18 09 110860
A bejegyző bíróság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Telefonos elérhetőség: +36-30/896-0132
Elektronikus elérhetőség: info [kukac] kawmet.hu
Bankszámlaszám: 10700127-67976872-51100005
Tárhelyszolgáltató neve UNAS Online Kft.
Tárhelyszolgáltató címe 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
18. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Tevékenység: Tárhelyszolgáltató
   
Név: Integrity Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6.
Tevékenység: E-mail szolgáltató
   
Név: Artur '95 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 2.
Tevékenység: Szállítás
   
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: Szállítás
Név: CIB Bank Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Tevékenység: Pénzügyi szolgáltató
19. Jogorvoslati lehetőség
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonos elérhetőség: +36-1-391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
   

Jelen Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide

Miháczi és Társa Kft.